Sprawdź nasze Super Okazje
Twój koszyk 0 zł
Kategorie
PL / zł

Kupuj online w bi1 w Ełku zgodnie z regulaminem

REGULAMIN  SKLEPU INTERNETOWEGO „esklep.bi1”

§1. DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usług Sklepu  internetowego www.esklep.bi1.pl przez klienta.
 2. Sklep internetowy – serwis internetowy, należący do sprzedawcy, dostępny pod domeną:  www.esklep.bi1.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 3. Sprzedawca – właściciel Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.esklep.bi1.pl
 4. Klient, Zamawiający – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat (w tym Konsument), bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która dokonuje zakupów Towarów w Sklepie internetowym w oparciu o niniejszy Regulamin.
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym.
 6. Cena – cena Towaru brutto. Cena wyrażona jest w złotych i uwzględnia podatek od towarów i usług (VAT).
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Rella Investments Sp. z o. o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 9. Płatność – czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w Regulaminie, wynagrodzenia należnego Sprzedawcy z tytułu wykonania Umowy, stanowiącego sumę Cen poszczególnych Towarów objętych Zamówieniem i – jeśli dotyczy – Kosztu dostawy.
 10. Koszty dostawy – opłata za dostawę zamówionego Towaru lub Towarów na adres dostawy wskazany przez Zamawiającego. Koszty dostawy są wyrażone w złotych i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT).
 11. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta
  (Dz. U. 2014, poz 827 ze zm.).
 12. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.esklep.bi1.pl
 2. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.esklep.bi1.pl prowadzony jest przez Rella Investments Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 64, 60-311 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000518923, NIP 5272718659, tel. 506 869 901.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego,
 • warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów dostępnych w ramach Sklepu internetowego,
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego,
 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.
 1. Regulamin skierowany jest do wszystkich klientów Sklepu. Wszyscy klienci są obowiązani zapoznać się
  z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu.
 2. Każdy klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

§3.  ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Dokonanie zakupu Towaru nie wymaga rejestracji w Sklepie, natomiast do otrzymania faktury VAT, wymagana jest rejestracja Klienta.
 2. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych Towarach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Składanie Zamówienia odbywa się za pomocą dodania Towarów do Koszyka, określenia sposobu dostawy oraz zaakceptowaniu Regulaminu.
 4. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie, na podany przez siebie adres e-mail, informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach
  w niniejszym Regulaminie.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji, przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych w Internecie.

§4.  PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Celem przeprowadzenia jakiejkolwiek aktywności Klienta w Sklepie wymagane jest  poprawne działanie sieci Internet, używanie przeglądarki internetowej, w tym w ramach urządzeń mobilnych oraz posiadanie aktywnego konta na wybranym adresie poczty e-mail.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.esklep.bi1.pl, dokonać wyboru Towarów, dodając je do Koszyka, a następnie podjąć kolejne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi informacje dostępne na stronie.
 3. Sklep umożliwia złożenie zamówienia na towary przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 4. Zamówienie można złożyć z wyprzedzeniem, maksymalnie 14 dni kalendarzowych przed datą jego realizacji.
 5. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 6. Przed zatwierdzeniem Zamówienia, Zamawiający określa: sposób realizacji Zamówienia - dostawa do domu lub odbiór osobisty w Sklepie stacjonarnym, w przypadku dostawy bi1 - przedział godzinowy, w którym Zamówienie ma zostać dostarczone.
 7. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych.
 8. Klient, który chce otrzymać Fakturę VAT, zobowiązany jest do zalogowania się w esklepie oraz poinformowania o tym fakcie Sprzedającego poprzez zaznaczenie pola „Chcę otrzymać fakturę” w momencie składania zamówienia. Do wystawienia faktury: w przypadku firmy - niezbędny jest nr NIP oraz pełna nazwa firmy, w przypadku osoby prywatnej – niezbędne są dane klienta (tj. imię, nazwisko, ulica wraz z numerem, kod pocztowy, miejscowość).
 9. Klient, który chce skorzystać z profitów Programu Lojalnościowego Karta Jedyna, zobowiązany jest do podania numeru swojej karty w momencie składania zamówienia. Klient, który nie posiada jeszcze swojej Karty, może ją założyć online, jeszcze przed złożeniem zamówienia w eSklepie, wypełniając formularz na stronie: https://bi1.pl/formularz-rejestracji/  W ramach zakupów online, zbierane są tylko punkty, zaś ich wykorzystanie możliwe jest w sklepie stacjonarnym bi1.
 10. Aby sfinalizować zamówienie Klient jest proszony o podanie wszystkich niezbędnych danych, potrzebnych do zrealizowania zamówienia:

a. zamówienie z odbiorem własnym:

 • imię i nazwisko osoby odbierającej zamówienie
 • dane adresowe
 • telefon kontaktowy
 • adres e-mail
 • dane firmy i NIP/dane klienta – w przypadku prośby o fakturę VAT
 1. zamówienie z dostawą do domu:
 • imię i nazwisko osoby odbierającej zamówienie
 • dane adresowe
 • telefon kontaktowy
 • adres e-mail
 • dane firmy i NIP/dane klienta – w przypadku prośby o fakturę VAT.
 1. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 • przedmiotu zamówienia
 • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy 
 • wybranej metody płatności
 • wybranego sposobu odbioru zakupów
 • planowanego terminu dostawy
 1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Rella Investments Sp. z o. o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzenie zakupu w eSklepie”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 4. Umowę sprzedaży  traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail. Umowa ta ma charakter umowy zawartej na odległość w rozumieniu  art.2 ust.1 ustawy o prawach konsumenta, o której mowa powyżej.
 5. Miejscem zawarcia umowy jest  Hipermarket bi1 w Ełku, ul. Ciepła 13.
 6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 7. Koszty komunikacji  internetowej lub telefoniczne obciążają  Klienta według taryf właściwych dla operatorów internetowych i telefonicznych.

§5.  REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie internetowym 24 godziny na dobę, w każdy dzień tygodnia, przy czym Sprzedawca nie realizuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy. Ponadto zamówienia i dostawy nie są realizowane przez Sklep w niedziele i święta wskazane w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni.
 2. Realizacja zamówień złożonych w Sklepie internetowym odbywa się w danym dniu – przy zamówieniach złożonych maksymalnie do godziny 15:30 - lub w kolejnym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone – przy zamówieniach złożonych po godzinie 15:30.
 3. W przypadku zamówienia o wadze przekraczającej 20 kg Klient zostanie poinformowany telefonicznie, iż dowóz towaru zostanie zrealizowany bez usługi wniesienia pod drzwi.
 4. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć klientowi towar pełnowartościowy (bez wad).
 5. W przypadku braku towaru lub braku wystarczającej ilości towaru zamówienie zostanie pomniejszone o dany artykuł lub zostanie skorygowana jego ilość.
 6. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, zaś na życzenie Klienta może zostać wystawiona faktura VAT.

§6.  PŁATNOŚCI

 1. Całkowita płatność za Zamówienie obejmuje:
 1. kwotę brutto zakupionych towarów, w tym ewentualne kaucje zwrotne za opakowania,
 2. koszty dostawy towaru do Klienta - w przypadku wybrania przez Klienta takiej formy dostawy zakupionego towaru.

2. W ramach funkcjonowania Sklepu internetowego możliwe są następujące sposoby płatności:

 • zapłata kartą płatniczą - przy dostawie do domu,
 • zapłata gotówką i karta płatniczą - przy odbiorze własnym w Sklepie stacjonarnym.

§7.  ODBIÓR I DOSTAWA TOWARU

 1. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów, jak również odbiór osobisty Towarów w Sklepie stacjonarnym, w terminie wybranym przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 2. Odbiór osobisty w Sklepie stacjonarnym jest możliwy po upływie minimum 3 godzin od złożenia Zamówienia, jednak nie wcześniej, jak od godziny 10:00 w dniach poniedziałek-sobota oraz od godziny 10:00 w niedziele handlowe oraz nie później niż 15 minut przed zamknięciem sklepu.
 3. Dostawa do domu realizowana jest wyłącznie w obrębie miejscowości Ełk. Dowóz jest możliwy po upływie minimum 3 godzin od złożenia zamówienia:
 1. dla zamówień złożonych do godziny 15:30 – dostawa realizowana w dniu złożenia Zamówienia,
 2. dla zamówień złożonych po godzinie 15:30 – dostawa realizowana w kolejnym dniu roboczym, następującym po dniu, w którym zostało złożone Zamówienie.

Dostawa do domu realizowana jest w wybranym przez Zamawiającego podczas składania Zamówienia przedziale godzinowym.

 1. Dokonanie Zamówienia z odbiorem w Sklepie stacjonarnym jest dla Klienta nieodpłatne, i nie wiąże się też z jakimkolwiek innym zobowiązaniem wzajemnym Klienta względem Sklepu.
 2. Miejscem odbioru Towarów w Sklepie stacjonarnym jest Punkt Obsługi Klienta, znajdujący się w Hipermarkecie bi1 w Ełku, ul. Ciepła 13,  tel. 506869901
 3. Do odbioru osobistego w Sklepie stacjonarnym konieczne jest podanie przez odbierającego numeru Zamówienia.
 4. W przypadku dostawy do domu, koszty dostawy w wysokości 16 zł, doliczane są do sumy zamawianych Towarów i ponosi je Klient, chyba że spełnia warunki uprawniające do bezpłatnej dostawy, tj. wartość zamówienia wynosi minimum 150,00 zł brutto.
 5. W przypadku Zamówienia z dostawą do domu Zamawiający zobowiązuje się do obecności jego lub upoważnionej przez niego osoby pod adresem dostawy w wybranym przez Zamawiającego terminie
  i czasie. Podejmowana jest tylko jedna próba dostarczenia Zamówienia.
 6. W przypadku, kiedy Zamówienie nie zostanie przez Zamawiającego odebrane w Sklepie stacjonarnym
  w zadeklarowanym przy składaniu Zamówienia terminie lub, w przypadku nieobecności Zamawiającego lub upoważnionej przez niego osoby pod wskazanym adresem dostawy w wybranym przez Zamawiającego czasie, na koniec danego dnia, tj. po godz. 21-ej, Zamówienie zostaje automatycznie anulowane w e-Sklepie.
 7. Odbierający zamówienie zobowiązany jest w chwili odbioru sprawdzić zgodność dostawy ze złożonym zamówieniem oraz stan dostarczonych towarów. Wszelkie niezgodności w tym zakresie powinny zostać przekazane bezpośrednio osobie dostarczającej lub wydającej  zamówienie. 

§8.  PRAWO ODSTĄPIENIA

 1. Zgodnie z ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), Klient może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie internetowym, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub mailem na adres: esklep@bi1.pl, w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Klienta).
 2. Wzór „Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: Centrum Handlowe bi1,
  ul. Ciepła 13, 19-300 Ełk
  lub mailem na adres: esklep@bi1.pl
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres: Sklep bi1, ul. Ciepła 13, 19-300 Ełk.
 5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 6. Koszt zwrotu Towaru Sprzedawcy ponosi Klient.
 7. Sklep dokona zwrotu płatności niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym został zwrócony Towar, na wskazane przez Klienta w „Oświadczeniu o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość” konto bankowe. W przypadku płatności kartą płatniczą i zwrotu towaru osobiście w Sklepie stacjonarnym możliwy jest zwrot należności bezpośrednio na kartę płatniczą (uznanie).
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 1. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy kupujący jest konsumentem lub prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, a zakup nastąpił u przedsiębiorcy.

§9.  REKLAMACJE

 1. W sytuacji, gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć reklamacje w oparciu o:
 1. w przypadku, gdy produkt jest niezgodny z umową, regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady,
 2. w przypadku, gdy produkt objęty  jest gwarancją, regulacje przewidziane treścią udzielonej gwarancji, a w pozostałym zakresie o przepisach kodeksu cywilnego.

Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

 1. Celem złożenia reklamacji z tytułu rękojmi  Klient zobowiązany jest do poinformowania Sklepu mailem - adres: esklep@bi1.pl, a następnie postępowania zgodnie z otrzymanymi informacjami.
 2. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust a)  Klient ma prawo wnioskować
  o doprowadzenie produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 3. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust b)  Klient ma prawo od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli Sklep niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sklep lub naprawiana, chyba, że wady są nieistotne.
 4. Sklep odpowiada za niezgodność produktu konsumpcyjnego z umową (ust. 1 lit. a), jedynie w przypadkach i na warunkach określonych prawem.
 5. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez  Sklep zgłoszenia reklamacyjnego wraz z kompletnym, reklamowanym produktem.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu przez Klienta.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania i użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją.
 8. Koszty przesyłki reklamowanego produktu w przypadku uznania reklamacji zostaną zwrócone Klientowi w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji, w formie przelewu na wskazane przez Klienta konto bankowe.
 9. Od odmownej decyzji uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo złożenia do  Sprzedającego wniosku  o ponowne rozpoznanie jego reklamacji.
 10. Realizacja uprawnień gwarancyjnych klienta realizowana jest w trybie przewidzianym w udzielonej na dany towar gwarancji. 

§11.  POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator danych:

W ramach naszej działalności  handlowej w sieci internetowych sklepów bi1dostępnych
w Polsce przetwarzamy dane osobowe. Przetwarzanie dotyczy danych Klientów, kontrahentów, pracowników. Na niniejszej stronie znajdziecie Państwo najistotniejsze informacje dotyczące przetwarzania tych danych, tj. jakie są cele przetwarzania danych, i w jakich sytuacjach dochodzi do ich przetwarzania.

Bezpieczeństwo danych osobowych naszych Klientów i kontrahentów ma dla nas najwyższy priorytet. Zapewniamy, iż dane zbierane, przetwarzane i wykorzystywane przez nas są chronione zgodnie z przepisami prawa. Niniejsza informacja opisuje zasady, którymi kierujemy się w ramach przetwarzania danych w e-sklepach.

2. Administratorem danych osobowych esklepów jest Rella Investments Sp. z o. o. z siedzibą  Poznaniu przy  ul.  Grunwaldzkiej  64 ,  60-311 Poznań, 

Administrator powołał Inspektora Ochrony danych z siedzibą w Poznaniu, z którym można skontaktować się telefonicznie pod nr tel. 502 035 396, lub e- mail iod@schiever.com.pl

3. Dane osobowe:

Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres mailowy) są zbierane
w następujących celach  i związanych z nimi procesach:

Celem realizacji pełnego zakresu naszych usług i obowiązków związanych ze sprzedażą Państwu towarów w naszych esklepach, w tym:

 1. Złożenia zamówienia w sklepie internetowym art. 6 lit b)
 2. Założenie indywidualnego konta klienta  art. 6 lit b)
 3. Komplementacji zamówienia art. 6 lit b)
 4. Rejestracji sprzedaży art. art. 6 lit b
 5. Wystawienia faktury , rachunku art. 6 lit b) i c)
 6. Realizacji dowozu zamówienia  art. 6 lit b)
 7. rejestracja przystąpienia do programu lojalnościowego art. 6 lit a)
 8. rejestracja w związku z przystąpieniem do programu newsletter art. 6 lit a)
 9. udział w konkursach i loteriach organizowanych przez  Administratora, bądź Administratorów grupy Schiever w Polsce art. 6 lit a)
 10. kontakt z Administratorem w sprawie zgłoszenia skargi, wyrażenia opinii art. 6 lit b)
 11. zgłaszanie reklamacji klientów artykułów zakupionych w naszych sklepach i esklepach  art. 6 lit b
 12. korzystanie przez Klientów z wszelkich uprawnień konsumenckich w tym odstąpienie od umowy, rękojmia, reklamacja, wypełnienie karty sanitarnej przy zgłoszeniu zatrucia art. 6 lit b)
 13. zawarcie umowy sprzedaży przy realizacji usługi w e sklepie art. 6 lit b)

Podstawy prawne: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Ad 1 lit. a do   –  zgoda wyrażona przez klienta- art. 6 ust 1  i art. 22 ust1 lit. c RODO

Ad 1 lit. b do c   –   zgoda wyrażona przez klienta art. 6 ust 1 lit a RODO

Ad 1 lit. d do h – przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy  art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Ad.1 -prawnie uzasadniony interes Administratora- art. 6 ust 1. Lit f) RODO

Ad.1 . przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy  art. 6 ust. 1 lit. b RODO  oraz wykonania obowiązków Administratora i jego szczególnych praw w dziedzinie prawa pracy i zabezpieczenia społecznego

Ad.1 – przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy  art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Jeśli wyrażają Państwo dodatkową dobrowolną zgodę wówczas możemy przetwarzać Państwa dane w celu wysyłania Państwu informacji handlowych na temat naszej działalności oraz oferowanych przez nas towarów lub usług za pośrednictwem marketingu bezpośredniego (wysyłka sms, newsletter) - (art. 10 ust.2 ustawy o  świadczeniu usług  drogą elektroniczną oraz 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne).

Ponadto, jeśli wyrażają Państwo dobrowolną zgodę na profilowanie i podejmowanie zautomatyzowanych decyzji w celu dopasowania naszej oferty handlowej dla Państwa indywidualnych preferencji, nasz system informatyczny może uwzględniać Państwa preferencje, udzielać Państwu rabatów/bonusów cenowych bądź proponować inne towary lub usługi na preferencyjnych warunkach. (art.  22 RODO).

4. Odbiorcy danych:

W niektórych przypadkach, gdzie będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług, transakcji sprzedażowych, usług dowozu lub innego obowiązku prawnego będziemy uprawnieni do przekazania, ujawnienia Państwa danych osobowych następującym grupom odbiorców, tj.

 • Pracownicy Administratora oraz pracownicy spółek należących do Grupy Kapitałowej „Schiever”,
 • Kurierzy dowożący zamówienia,
 • Firmy IT realizujące usługi serwisowe i wsparcia strony internetowej esklepu

5. Czas przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej  niż jest to konieczne zgodnie z ustawowymi terminami nałożonymi przez prawo,  w tym:

Dane osobowe zbierane w celach  opisanych w pkt. 1. Pkt f) i g)– przez okres korzystania przez Państwa z naszych kart lojalnościowych, zgody na otrzymywanie materiałów reklamowych  oraz rozliczenia  konkursów i loterii, w których wzięliście Państwo udział,

Dane osobowe zbierane w celach  opisanych w pkt. I . 1.  Pkt j) i pkt k) –  do czasu wygaśnięcia Państwa uprawnień z tytułu rękojmi  i gwarancji  oraz innych naszych zobowiązań z tytułu sprzedanych Państwu towarów i usług,

Dane osobowe zbierane w celach  opisanych w pkt 1 lit e ) –  do czasu wygaśnięcia naszych zobowiązań podatkowych wynikających ze sprzedaży Państwu towarów i usług,

Dane osobowe zbierane w celach  opisanych w pkt. 1 pkt d) i e) –  przez okres do czasu wygaśnięcia naszych zobowiązań podatkowych wynikających z zawartych umów oraz przedawnienia się  wzajemnych praw i obowiązków ich stron.

6. Uprawnienia:

W związku  z faktem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:

Prawo dostępu do danych osobowych

Macie Państwo prawo żądać od nas informacji czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a jeśli tak, macie Państwo prawo do otrzymania od nas informacji jak je przetwarzamy.

Prawo do sprostowania danych osobowych

Jeśli uważacie Państwo, że Państwa dane osobowe, które przetwarzamy są niedokładne lub  niekompletne, macie Państwo prawo prosić o ich aktualizację lub uzupełnienie.

Prawo do usuwania danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)

Macie Państwo prawo zażądać skasowania swoich danych jeśli:

 • nie są konieczne do celu przetwarzania, w którym zostały powierzone
 • wycofali Państwo zgodę na ich przetwarzania
 • zostały przetworzone niezgodne z prawem,
 • sprzeciwiacie się Państwo przetwarzaniu i nie ma istniejących przyczyn przetwarzania
 • dane muszą być usunięte w celu wypełnienia zobowiązań prawnych wynikających
  z prawa UE lub prawa właściwego dla Administratora.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Macie Państwo do żądania ograniczeń przetwarzania jeśli,

 • Dane osobowe nie są dokładne lub
 • Ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem ale nie odmawiacie Państwo usunięcia takich danych jedynie ograniczyć przetwarzanie danych lub
 • Nie potrzebujemy dłużej Państwa danych do celów w jakich były przetwarzane ale prosicie Państwo o dostarczenie ich w celu określenia, wykonania lub obrony praw lub
 • Zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzaniu i nie jest jasne, czy nasz uzasadniony interes przeważa nad Państwa uzasadnionymi interesami.

Prawo do przenoszenia danych osobowych

W przypadku automatycznego przetwarzania danych osobowych  lub gdy przetwarzanie następuje na  podstawie wyrażonej zgody macie Państwo prawo do tzw. przenoszenia tych danych, w tym do przesłania tych danych innemu administratorowi  po otrzymaniu ich w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu

Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeśli podstawą prawną przetwarzania danych przez Administratora jest Państwa zgoda, wówczas posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Przetwarzanie danych osobowych, które miało miejsce przed  wycofaniem zgody, jest zgodne z prawem.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Macie Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uważacie Państwo że sposób przetwarzania Państwa danych osobowych narusza zasady ochrony danych osobowych

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Ul. Stawki 2

Warszawa

Wszystkie wyżej wymienione uprawnienia mogą Państwo wykonać kontaktując się z nami:

 • drogą e mail wysyłając maila na adres: schiever@schiever.com.pl
 • zwracając się do nas pisemnie na adres Rella investments Sp. z. o. o z siedzibą  
  60-311 Poznań , ul. Grunwaldzka 64

7. Dobrowolność podania danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych, o które prosimy przy zawarciu umowy lub wykonania usługi, przystąpienia do programu lojalnościowego, jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia umowy i jej wykonania realizacji celu w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe.

8. Zmiany w informacji i ochronie danych:

9. W przypadku wprowadzenia niezbędnych zmian wprowadzenia nowych projektów, usług zmian procedur, niniejsza Informacja o Ochronie danych osobowych będzie musiała ulec zmianie.
Z tych względów zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej informacji w zależności od potrzeb. Zmiany zostaną uwzględnione w niniejszym dokumencie. W związku z tym prosimy
o regularne odwiedzanie naszej strony internetowej, aby zapoznać się z aktualnymi treściami
w informacji o ochronie danych osobowych.

§12.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny do wiadomości Klientów na stronie Sklepu www.esklep.bi1.pl

2. Właściciel Sklepu internetowego zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta
z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Opublikowano:
Najniższa cena towaru, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki